انتشارات

Recent Papers
sort ascending
معزی، کیوانی و الویرا. 1399. استخوان‌شناسی مقایسه‌ای Chondrostoma orientale Bianco & Banarescu, 1982 و C. nasus (L., 1758). یافته‌های نوین در علوم زیستی ۷(۳): ۲۷۸-۲۸۴. Fall 1399
کیوانی و قربانی‌رنجبری. 1399. زیست‌سنجی جمعیت‌های سبیل‌ماهی بین‌النهرین Barilius mesopotamicus Berg, 1932 در ایران. نشریه پژوهش‌های ماهی‌شناسی کاربردی ۸(۴): ۲۴-۳۵. Winter 1399
کيواني، عالی‌پور،  ابراهیمی. 1398. بررسی برخی از ویژگی‌های تولیدمثلی قزل‌آلای رنگین‌کمان در رودخانه بهشت‌آباد استان چهارمحال و بختیاری. مجله علمی شیلات ایران ۲۹(۲): ۱۲۵-۱۳۸. Summer 1399
عالی‌پور، کيواني،ابراهیمی. 1399. سن و رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در رودخانه بهشت‌آباد چهارمحال و بختیاری. بومشناسی آبزیان ۱۰(۲):  28-42. Summer 1399
Conference Papers
sort ascending
جانی‌پور؛ کیوانی . ۱۳۹۹. مقایسه خصوصیات ریخت‌سنجی چهار جمعیت شاه‌کولی (Alburnus chalcoides) در رودخانه‌های سرخرود، سردآبرود، شیرود و میانرود. هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، شهریور 1399، دانشگاه تربیت مدرس. September 1399
کیوانی و اسماعیلی. ۱۳۹۸. وضعیت اخیر تنوع ماهیان آب شیرین ایران. هفتمین کنفرانس ملی ماهی‌شناسی ایران، ۸ و ۹ آبان‌ماه ۱۳۹۸، دانشگاه لرستان. October 1398
قاسم زاده، شكوه سلجوقي، کیواني. ۱۳۹۴. بررسی روند تولید مثل ماهیان تن هوور) Thunnus tonggol ( با استفاده از روش بافت شناسی. سومين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 17-16 ارديبهشت‌ماه 1394، دانشگاه شيراز. May 1394
<p>شکوه سلجوقی، کیواني، قاسم زاده. ۱۳۹۴. مطالعه برخی ویژگیهاي زیستی Antennablennius adenensis از ماهیان خانواده بلنیده در خلیج چابهار.&nbsp;سومين کنفرانس ماهي&zwnj;شناسی ایران، 17-16 ارديبهشت&zwnj;ماه 1394، دانشگاه شيراز</p> May 1394
کیواني،  محمدیاني. ۱۳۹۴ شاخص معدي در سیاه ماهی درشت فلس در رودخانه گیزه رود نورآباد لرستان. سومین کنفرانس ماهي شناسي ایران،  اردیبهشت ماه 1394 ، دانشگاه شیراز. ص ۱۹۲. May 1394
محمدياني و  کیوانی. ۱۳۹۴ . شاخص‌هاي لوله گوارش و شاخص وضعيت در سیاه‌ماهی درشت‌فلس در رودخانه. سومين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 17-16 ارديبهشت‌ماه 1394، دانشگاه شيراز May 1394
محمدياني و  کیوانی. ۱۳۹۴. شاخص‌ توليدمثلي سیاه‌ماهی درشت‌فلس (Capoeta aculeata) در رودخانه گيزه‌رود نورآباد لرستان. سومین کنفرانس ماهي شناسي ایران،  اردیبهشت ماه 1394 ، دانشگاه شیراز. ص ۱۹۲. May 1394
محمدياني و  کیوانی. ۱۳۹۴ . رابطه طول- وزن سیاه‌ماهی درشت‌فلس (Capoeta aculeata) در رودخانه گيزه‌رود  لرستان. سومين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 17-16 ارديبهشت‌ماه 1394، دانشگاه شيراز. May 1394
کمالو، محمدرضا و یزدان کیوانی. 1393. یولوژی تغذیه لوچ ماهی Oxynoemacheilus bergianus (Derzhavin, 1934) در رودخانه کردان استان البرز. مجموعه مقالات دومين كنفرانس ماهي‌شناسي ايران، 17-18 ارديبهشت 1393 May 1393
صیامي، مسعود، یزدان کیوانی ، امیدوار فرهادیان. 1393. بررسی رابطه بین طول فلس و سرپوش آبششی با سن در سیاه‌ماهی ریزفلس (Capoeta damascina) دررودخانه بهشت‌آباد. خلاصه مقالات دومين كنفرانس ماهي‌شناسي ايران، 16-17 ارديبهشت 1393. May 1393
Journal Papers
sort ascending
بنی‌مسنی، کیوانی  و  ابراهیمی. 1398. بررسی مقایسه‌ای ریخت‌سنجی هندسی جمعیت‌های سیاه‌ماهی (Capoeta fusca) در حوضه‌های کویر و هریرود. زیستشناسی جانوری تجربی ۷(۴): ۱۰۷-۱۱۵. Winter 1398
بنی‌مسنی، کیوانی و ابراهیمی. ۱۳۹۷. مقایسه جمعیت‌های سیاه‌ماهی (Capoeta barriosi Lortet, 1894) رودخانه‌های قمرود، کر و شلدون براساس صفات شمارشی و ریخت‌سنجی هندسی. محیط زیست جانوری ۱۰(۱): ۱۴۵-۱۵۲. Spring 1397
حمزه، كيواني، محبوبي‌صوفياني، آیین‌جمشید. ۱۳۹۶. بیولوژی توليدمثل ماهي كوپر (Argyrops spinifer) در خليج فارس. مجله علمی شیلات ایران ۲۶(۳): ۹۱-۱۰۵. Fall 1396
کیوانی، عالیپور، خلجی، اسدالله، صیامی. ۱۳۹۵. جداسازی و شناسایی عوامل انگلی آلوده کننده ماهیان آفانیوس (Aphanius vladykovi)     و نازک  (Chondrostoma regium)  در رودخانه بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری. مجله علمی شیلات ایران ۲۵(۴): ۱۰۱-۱۰۸. Winter 1395
نظام‌الاسلامی، کیوانی، درافشان. ۱۳۹۴. کاریولوژي ماهی سنگ ‌لیس معمولي (Garra rufa) در رودخانه سمیرم استان اصفهان (پرتوبالگان: کپورماهيان). مجله سلول و بافت ۶(۳): ۲۴۹-۲۵۹. Fall 1394
تقوي، فرهاديان، محبوبي، كيواني. 1393. تأثير تركيبي رژيم‌هاي نوري و جيره‌هاي غذايي جلبكي بر رشد و توليد در آنتن منشعب آب شيرين، Ceriodaphnia quadrangula. مجله زيست شناسي ايران. Summer 1393

صفحات

تحت نظارت وف ایرانی

انتشارات | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی