پروژه های تحقیقاتی

Projects with Industry
تهیه اطلس ماهیان آب‌های داخلی ایران
كيواني، يزدان، منوجهر نصري و كيوان عباسي. 1388. طرح مطالعه و تهيه اطلس ماهيان آبهاي داخلي ايران. سازمان حفاظت محيط زيست ايران.
اميرخانی، جهانبخش، حسين ايزدی، احمدعلى زندى، غلامرضا طاهرى، سعادت الله عباسى، رمضانعلى قنبرى، و يزدان کيوانی. 1370. شناسايى منابع مستعد پرورش ماهی در استان چهارمحال و بختياری (چشمه‌ها: قسمت اول). واحد آبزيان جهاد سازندگی استان چهارمحال و بختياری.
University Research
ابراهيمى، عيسي، عليرضا سفيانيان و يزدان كيوانى. 1384. استفاده از تکنيک‌های GIS در مطالعات محيط زيست آبی: توسعه پايگاه اطلاعاتی و نقشه برای تالاب چغاخور. دانشگاه صنعتى اصفهان.
كيوانى، يزدان، نصرالله محبوبى صوفيانى و عيسي ابراهيمى. 1383. آرايه شناسى و پراكنش كپوردندان ماهيان مركزى ايران. دانشگاه صنعتى اصفهان.
كيوانى، يزدان، نصرالله محبوبي صوفياني و عيسي ابراهيمي. 1382. آرايه شناسى و پراكنش كپوردندان ماهيان جنوب ايران. دانشگاه صنعتى اصفهان.
ابراهيمى، عيسي، نصرالله محبوبى صوفيانى و يزدان كيوانى. 1382. بررسی تنوع زيستی ماکرو بنتوزهای رودخانه زاينده رود (از باغ پرندگان تا ورزنه). دانشگاه صنعتى اصفهان.
كيوانى، يزدان. 1381. بررسي اعتبار كپوردندان زاگرس. دانشگاه صنعتى اصفهان.
كيوانى، يزدان و نصرالله محبوبي صوفياني. 1380. زيست‌شناسى كپوردندان زاگرس. دانشگاه صنعتى اصفهان.

تحت نظارت وف ایرانی

پروژه های تحقیقاتی | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی