بنی‌مسنی، کیوانی  و  ابراهیمی. 1398. بررسی مقایسه‌ای ریخت‌سنجی هندسی جمعیت‌های سیاه‌ماهی (Capoeta fusca) در حوضه‌های کویر و هریرود. زیستشناسی جانوری تجربی ۷(۴): ۱۰۷-۱۱۵.

بنی‌مسنی، کیوانی  و  ابراهیمی. 1398. بررسی مقایسه‌ای ریخت‌سنجی هندسی جمعیت‌های سیاه‌ماهی (Capoeta fusca) در حوضه‌های کویر و هریرود. زیستشناسی جانوری تجربی ۷(۴): ۱۰۷-۱۱۵.

Journal Papers
ماه: 
Winter
سال: 
1398

تحت نظارت وف ایرانی

بنی‌مسنی، کیوانی  و  ابراهیمی. 1398. بررسی مقایسه‌ای ریخت‌سنجی هندسی جمعیت‌های سیاه‌ماهی (Capoeta fusca) در حوضه‌های کویر و هریرود. زیستشناسی جانوری تجربی ۷(۴): ۱۰۷-۱۱۵. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی