بنی‌مسنی، کیوانی و ابراهیمی. ۱۳۹۷. مقایسه جمعیت‌های سیاه‌ماهی (Capoeta barriosi Lortet, 1894) رودخانه‌های قمرود، کر و شلدون براساس صفات شمارشی و ریخت‌سنجی هندسی. محیط زیست جانوری ۱۰(۱): ۱۴۵-۱۵۲.

بنی‌مسنی، کیوانی و ابراهیمی. ۱۳۹۷. مقایسه جمعیت‌های سیاه‌ماهی (Capoeta barriosi Lortet, 1894) رودخانه‌های قمرود، کر و شلدون براساس صفات شمارشی و ریخت‌سنجی هندسی. محیط زیست جانوری ۱۰(۱): ۱۴۵-۱۵۲.

Journal Papers
ماه: 
Spring
سال: 
1397

تحت نظارت وف ایرانی

بنی‌مسنی، کیوانی و ابراهیمی. ۱۳۹۷. مقایسه جمعیت‌های سیاه‌ماهی (Capoeta barriosi Lortet, 1894) رودخانه‌های قمرود، کر و شلدون براساس صفات شمارشی و ریخت‌سنجی هندسی. محیط زیست جانوری ۱۰(۱): ۱۴۵-۱۵۲. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی