کیوانی و قربانی‌رنجبری. 1399. زیست‌سنجی جمعیت‌های سبیل‌ماهی بین‌النهرین Barilius mesopotamicus Berg, 1932 در ایران. نشریه پژوهش‌های ماهی‌شناسی کاربردی ۸(۴): ۲۴-۳۵.

کیوانی و قربانی‌رنجبری. 1399. زیست‌سنجی جمعیت‌های سبیل‌ماهی بین‌النهرین Barilius mesopotamicus Berg, 1932 در ایران. نشریه پژوهش‌های ماهی‌شناسی کاربردی ۸(۴): ۲۴-۳۵.

Recent Papers
ماه: 
Winter
سال: 
1399

تحت نظارت وف ایرانی

کیوانی و قربانی‌رنجبری. 1399. زیست‌سنجی جمعیت‌های سبیل‌ماهی بین‌النهرین Barilius mesopotamicus Berg, 1932 در ایران. نشریه پژوهش‌های ماهی‌شناسی کاربردی ۸(۴): ۲۴-۳۵. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی