عالی‌پور، کيواني،ابراهیمی. 1399. سن و رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در رودخانه بهشت‌آباد چهارمحال و بختیاری. بومشناسی آبزیان ۱۰(۲):  28-42.

عالی‌پور، کيواني،ابراهیمی. 1399. سن و رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در رودخانه بهشت‌آباد چهارمحال و بختیاری. بومشناسی آبزیان ۱۰(۲):  28-42.

Recent Papers
ماه: 
Summer
سال: 
1399

تحت نظارت وف ایرانی

عالی‌پور، کيواني،ابراهیمی. 1399. سن و رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در رودخانه بهشت‌آباد چهارمحال و بختیاری. بومشناسی آبزیان ۱۰(۲):  28-42. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی