کیوانی، عالیپور، خلجی، اسدالله، صیامی. ۱۳۹۵. جداسازی و شناسایی عوامل انگلی آلوده کننده ماهیان آفانیوس (Aphanius vladykovi)     و نازک  (Chondrostoma regium)  در رودخانه بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری. مجله علمی شیلات ایران ۲۵(۴): ۱۰۱-۱۰۸.

کیوانی، عالیپور، خلجی، اسدالله، صیامی. ۱۳۹۵. جداسازی و شناسایی عوامل انگلی آلوده کننده ماهیان آفانیوس (Aphanius vladykovi)     و نازک  (Chondrostoma regium)  در رودخانه بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری. مجله علمی شیلات ایران ۲۵(۴): ۱۰۱-۱۰۸.

Journal Papers
ماه: 
Winter
سال: 
1395

تحت نظارت وف ایرانی

کیوانی، عالیپور، خلجی، اسدالله، صیامی. ۱۳۹۵. جداسازی و شناسایی عوامل انگلی آلوده کننده ماهیان آفانیوس (Aphanius vladykovi)     و نازک  (Chondrostoma regium)  در رودخانه بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری. مجله علمی شیلات ایران ۲۵(۴): ۱۰۱-۱۰۸. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی