محمدياني و  کیوانی. ۱۳۹۴ . رابطه طول- وزن سیاه‌ماهی درشت‌فلس (Capoeta aculeata) در رودخانه گيزه‌رود  لرستان. سومين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 17-16 ارديبهشت‌ماه 1394، دانشگاه شيراز.

محمدياني و  کیوانی. ۱۳۹۴ . رابطه طول- وزن سیاه‌ماهی درشت‌فلس (Capoeta aculeata) در رودخانه گيزه‌رود  لرستان. سومين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 17-16 ارديبهشت‌ماه 1394، دانشگاه شيراز.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
1394

تحت نظارت وف ایرانی

محمدياني و  کیوانی. ۱۳۹۴ . رابطه طول- وزن سیاه‌ماهی درشت‌فلس (Capoeta aculeata) در رودخانه گيزه‌رود  لرستان. سومين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 17-16 ارديبهشت‌ماه 1394، دانشگاه شيراز. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی