کمالو، محمدرضا و یزدان کیوانی. 1393. یولوژی تغذیه لوچ ماهی Oxynoemacheilus bergianus (Derzhavin, 1934) در رودخانه کردان استان البرز. مجموعه مقالات دومين كنفرانس ماهي‌شناسي ايران، 17-18 ارديبهشت 1393

 

کمالو، محمدرضا و یزدان کیوانی. 1393. یولوژی تغذیه لوچ ماهی Oxynoemacheilus bergianus (Derzhavin, 1934) در رودخانه کردان استان البرز. مجموعه مقالات دومين كنفرانس ماهي‌شناسي ايران، 17-18 ارديبهشت 1393

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
1393

تحت نظارت وف ایرانی

کمالو، محمدرضا و یزدان کیوانی. 1393. یولوژی تغذیه لوچ ماهی Oxynoemacheilus bergianus (Derzhavin, 1934) در رودخانه کردان استان البرز. مجموعه مقالات دومين كنفرانس ماهي‌شناسي ايران، 17-18 ارديبهشت 1393 | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی