تقوي، فرهاديان، محبوبي، كيواني. 1393. تأثير تركيبي رژيم‌هاي نوري و جيره‌هاي غذايي جلبكي بر رشد و توليد در آنتن منشعب آب شيرين، Ceriodaphnia quadrangula. مجله زيست شناسي ايران.

تقوي، فرهاديان، محبوبي، كيواني. 1393. تأثير تركيبي رژيم‌هاي نوري و جيره‌هاي غذايي جلبكي بر رشد و توليد در آنتن منشعب آب شيرين، Ceriodaphnia quadrangula. مجله زيست شناسي ايران.

Journal Papers
ماه: 
Summer
سال: 
1393

تحت نظارت وف ایرانی

تقوي، فرهاديان، محبوبي، كيواني. 1393. تأثير تركيبي رژيم‌هاي نوري و جيره‌هاي غذايي جلبكي بر رشد و توليد در آنتن منشعب آب شيرين، Ceriodaphnia quadrangula. مجله زيست شناسي ايران. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی