کيواني، عالی‌پور،  ابراهیمی. 1398. بررسی برخی از ویژگی‌های تولیدمثلی قزل‌آلای رنگین‌کمان در رودخانه بهشت‌آباد استان چهارمحال و بختیاری. مجله علمی شیلات ایران ۲۹(۲): ۱۲۵-۱۳۸.

کيواني، عالی‌پور،  ابراهیمی. 1398. بررسی برخی از ویژگی‌های تولیدمثلی قزل‌آلای رنگین‌کمان در رودخانه بهشت‌آباد استان چهارمحال و بختیاری. مجله علمی شیلات ایران ۲۹(۲): ۱۲۵-۱۳۸.

Recent Papers
ماه: 
Summer
سال: 
1399

تحت نظارت وف ایرانی

کيواني، عالی‌پور،  ابراهیمی. 1398. بررسی برخی از ویژگی‌های تولیدمثلی قزل‌آلای رنگین‌کمان در رودخانه بهشت‌آباد استان چهارمحال و بختیاری. مجله علمی شیلات ایران ۲۹(۲): ۱۲۵-۱۳۸. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی