معزی، کیوانی و الویرا. 1399. استخوان‌شناسی مقایسه‌ای Chondrostoma orientale Bianco & Banarescu, 1982 و C. nasus (L., 1758). یافته‌های نوین در علوم زیستی ۷(۳): ۲۷۸-۲۸۴.

معزی، کیوانی و الویرا. 1399. استخوان‌شناسی مقایسه‌ای Chondrostoma orientale Bianco & Banarescu, 1982 و C. nasus (L., 1758). یافته‌های نوین در علوم زیستی ۷(۳): ۲۷۸-۲۸۴.

Recent Papers
ماه: 
Fall
سال: 
1399

تحت نظارت وف ایرانی

معزی، کیوانی و الویرا. 1399. استخوان‌شناسی مقایسه‌ای Chondrostoma orientale Bianco & Banarescu, 1982 و C. nasus (L., 1758). یافته‌های نوین در علوم زیستی ۷(۳): ۲۷۸-۲۸۴. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی