محمدياني و  کیوانی. ۱۳۹۴. شاخص‌ توليدمثلي سیاه‌ماهی درشت‌فلس (Capoeta aculeata) در رودخانه گيزه‌رود نورآباد لرستان. سومین کنفرانس ماهي شناسي ایران،  اردیبهشت ماه 1394 ، دانشگاه شیراز. ص ۱۹۲.

محمدياني و  کیوانی. ۱۳۹۴. شاخص‌ توليدمثلي سیاه‌ماهی درشت‌فلس (Capoeta aculeata) در رودخانه گيزه‌رود نورآباد لرستان. سومین کنفرانس ماهي شناسي ایران،  اردیبهشت ماه 1394 ، دانشگاه شیراز. ص ۱۹۲.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
1394

تحت نظارت وف ایرانی

محمدياني و  کیوانی. ۱۳۹۴. شاخص‌ توليدمثلي سیاه‌ماهی درشت‌فلس (Capoeta aculeata) در رودخانه گيزه‌رود نورآباد لرستان. سومین کنفرانس ماهي شناسي ایران،  اردیبهشت ماه 1394 ، دانشگاه شیراز. ص ۱۹۲. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی