زندگی نامه

 

 مرتبه علمی :

دانشيار پايه ۳۰

 

 

 

 

 

 

تحصيلات:

پسادکترا: مرکز تحقیقات اقيانوس‌شناسی دانشگاه توکيوی ژاپن – سيستماتيک ملکولی ماهی‌ها– ۱۳۸۶. مقایسه ژنوم کامل میتوکندریایی لوتک دهان کوچک و دهان بزرگ حوضه دجله. استاد راهنما: پروفسور ماتسومه نیشیدا.

دکترای تخصصی: دانشگاه آلبرتای کاناداعلوم زيستي (سيستماتيک و تكامل) – ۱۳۷۹ - روابط فیلوژنتیکی خارماهی‌شکلان - 201 ص. استاد راهنما: پروفسور ژوزف نلسون.

کارشناسی ارشد: دانشگاه آلبرتای کانادا – جانور شناسی (ماهی‌شناسی) – ۱۳۷۴ - بازنگری ارایه‌شناختی ماهی جنس نه‌خارماهی، با تأکید بر نه‌خارماهی یونان - 98 ص. استاد راهنما: پروفسور ژوزف نلسون.

کارشناسی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – مهندسی شيلات و محيط‌زيست– ۱۳۶۹ - بررسی مقدماتی آبزيان گرگانرود (از گنبد تا سد گرگان) – از ديدگاه ليمنولوژيک - ۱۲8 ص. استاد راهنما: دكتر بهرام حسن‌زاده كيابی.

آدرس :

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشكده منابع طبيعی، گروه شيلات، طبقه سوم، اتاق ۴۳۷، کد پستی: ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱

تلفن دفتر :

031-3391-3572

همراه:

0913-316-3351

نمابر دانشکده:

031-3391-2840

رايانامه:

keivany@iut.ac.ir

keivany@hotmail.com

ساير صفحات شخصی:

http://www.shelfari.com/keivany

http://www.facebook.com/keivany

http://www.linkedin.com/keivany

https://twitter.com/keivany

http://www.researchgate.net/keivany

http://www.irexpert.ir/keivany

http://www.iamscientist.com/keivany

http://iut.academia.edu/keivany

http://www.sapub.org/keivany

 

تحت نظارت وف ایرانی

زندگی نامه | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی