قاسم زاده، شكوه سلجوقي، کیواني. ۱۳۹۴. بررسی روند تولید مثل ماهیان تن هوور) Thunnus tonggol ( با استفاده از روش بافت شناسی. سومين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 17-16 ارديبهشت‌ماه 1394، دانشگاه شيراز.

قاسم زاده، شكوه سلجوقي، کیواني. ۱۳۹۴. بررسی روند تولید مثل ماهیان تن هوور) Thunnus tonggol ( با استفاده از روش بافت شناسی. سومين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 17-16 ارديبهشت‌ماه 1394، دانشگاه شيراز.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
1394

تحت نظارت وف ایرانی

قاسم زاده، شكوه سلجوقي، کیواني. ۱۳۹۴. بررسی روند تولید مثل ماهیان تن هوور) Thunnus tonggol ( با استفاده از روش بافت شناسی. سومين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 17-16 ارديبهشت‌ماه 1394، دانشگاه شيراز. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی