جانی‌پور؛ کیوانی . ۱۳۹۹. مقایسه خصوصیات ریخت‌سنجی چهار جمعیت شاه‌کولی (Alburnus chalcoides) در رودخانه‌های سرخرود، سردآبرود، شیرود و میانرود. هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، شهریور 1399، دانشگاه تربیت مدرس.

جانی‌پور؛ کیوانی . ۱۳۹۹. مقایسه خصوصیات ریختسنجی چهار جمعیت شاهکولی (Alburnus chalcoides) در رودخانه‌های سرخرود، سردآبرود، شیرود و میانرود. هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، شهریور 1399، دانشگاه تربیت مدرس.

Conference Papers
ماه: 
September
سال: 
1399

تحت نظارت وف ایرانی

جانی‌پور؛ کیوانی . ۱۳۹۹. مقایسه خصوصیات ریخت‌سنجی چهار جمعیت شاه‌کولی (Alburnus chalcoides) در رودخانه‌های سرخرود، سردآبرود، شیرود و میانرود. هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، شهریور 1399، دانشگاه تربیت مدرس. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی