محمدياني و  کیوانی. ۱۳۹۴ . شاخص‌هاي لوله گوارش و شاخص وضعيت در سیاه‌ماهی درشت‌فلس در رودخانه. سومين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 17-16 ارديبهشت‌ماه 1394، دانشگاه شيراز

محمدياني و  کیوانی. ۱۳۹۴ . شاخص‌هاي لوله گوارش و شاخص وضعيت در سیاه‌ماهی درشت‌فلس در رودخانه. سومين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 17-16 ارديبهشت‌ماه 1394، دانشگاه شيراز

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
1394

تحت نظارت وف ایرانی

محمدياني و  کیوانی. ۱۳۹۴ . شاخص‌هاي لوله گوارش و شاخص وضعيت در سیاه‌ماهی درشت‌فلس در رودخانه. سومين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 17-16 ارديبهشت‌ماه 1394، دانشگاه شيراز | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی