کیوانی و اسماعیلی. ۱۳۹۸. وضعیت اخیر تنوع ماهیان آب شیرین ایران. هفتمین کنفرانس ملی ماهی‌شناسی ایران، ۸ و ۹ آبان‌ماه ۱۳۹۸، دانشگاه لرستان.

کیوانی و اسماعیلی. ۱۳۹۸. وضعیت اخیر تنوع ماهیان آب شیرین ایران. هفتمین کنفرانس ملی ماهی‌شناسی ایران، ۸ و ۹ آبان‌ماه ۱۳۹۸، دانشگاه لرستان.

Conference Papers
ماه: 
October
سال: 
1398

تحت نظارت وف ایرانی

کیوانی و اسماعیلی. ۱۳۹۸. وضعیت اخیر تنوع ماهیان آب شیرین ایران. هفتمین کنفرانس ملی ماهی‌شناسی ایران، ۸ و ۹ آبان‌ماه ۱۳۹۸، دانشگاه لرستان. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی