کیانی، سوگل و یزدان کیوانی. 1392. زيست‌سنجي سیاه‌ماهی فلس درشت (Cyprinidae: Capoeta aculeatea) رودخانه قمرود. مجموعه خلاصه مقالات اولين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 26-25 ارديبهشت‌ماه 1392، دانشگاه صنعتي اصفهان. ص. 80.

کیانی، سوگل و یزدان کیوانی. 1392. زيست‌سنجي سیاه‌ماهی فلس درشت (Cyprinidae: Capoeta aculeatea) رودخانه قمرود. مجموعه خلاصه مقالات اولين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 26-25 ارديبهشت‌ماه 1392، دانشگاه صنعتي اصفهان. ص. 80.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
1392

تحت نظارت وف ایرانی

کیانی، سوگل و یزدان کیوانی. 1392. زيست‌سنجي سیاه‌ماهی فلس درشت (Cyprinidae: Capoeta aculeatea) رودخانه قمرود. مجموعه خلاصه مقالات اولين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 26-25 ارديبهشت‌ماه 1392، دانشگاه صنعتي اصفهان. ص. 80. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی