کيوانی، يزدان. 1371. استفاده و بهره‌برداری از کوسه‌ماهيان. خلاصه مقالات اولين کنفرانس علوم دريايی و جوی ايران. دانشکده منابع طبيعی دانشگاه تربيت مدرس، نور. ص 61.

کيوانی، يزدان. 1371. استفاده و بهره‌برداری از کوسه‌ماهيان. خلاصه مقالات اولين کنفرانس علوم دريايی و جوی ايران. دانشکده منابع طبيعی دانشگاه تربيت مدرس، نور. ص 61.

Conference Papers
ماه: 
March
سال: 
1371

تحت نظارت وف ایرانی

کيوانی، يزدان. 1371. استفاده و بهره‌برداری از کوسه‌ماهيان. خلاصه مقالات اولين کنفرانس علوم دريايی و جوی ايران. دانشکده منابع طبيعی دانشگاه تربيت مدرس، نور. ص 61. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی