پستانداران دریایی

پستانداران دریایی

پیش نیازها: 

جانورشناسی

سیاست نمره دهی: 

بر اساس نمره میان ترم و پایان ترم

دستیار آموزشی: 

ندارد

زمان بندی کلاس: 

دوشنبه ۱۰-۱۲

Term: 
پاییز ۱۳۹۹
Grade: 
Undergraduate

تحت نظارت وف ایرانی

پستانداران دریایی | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی