نظام الاسلامی، علی، یزدان کیوانی، سالار در افشان. 1392. مقایسة ریخت­شناسی ماهی سنگ‌لیس (Cyprinidae: Garra rufa) در حوضة رودخانة کرخه. مجموعه خلاصه مقالات اولين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 26-25 ارديبهشت‌ماه 1392، دانشگاه صنعتي اصفهان. ص. 93.

نظام الاسلامی، علی، یزدان کیوانی، سالار در افشان. 1392. مقایسة ریخت­شناسی ماهی سنگ‌لیس (Cyprinidae: Garra rufa) در حوضة رودخانة کرخه. مجموعه خلاصه مقالات اولين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 26-25 ارديبهشت‌ماه 1392، دانشگاه صنعتي اصفهان. ص. 93.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
1392

تحت نظارت وف ایرانی

نظام الاسلامی، علی، یزدان کیوانی، سالار در افشان. 1392. مقایسة ریخت­شناسی ماهی سنگ‌لیس (Cyprinidae: Garra rufa) در حوضة رودخانة کرخه. مجموعه خلاصه مقالات اولين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 26-25 ارديبهشت‌ماه 1392، دانشگاه صنعتي اصفهان. ص. 93. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی