نظام‌الاسلامي، علی، یزدان کیوانی و سالار درافشان. 1392. بررسی کاریوتایپ ماهی سنگ‌لیس (Cyprinidae: Garra rufa) در رودخانه سمیرم استان اصفهان. مجموعه مقالات كامل اولين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 26-25 ارديبهشت‌ماه 1392، دانشگاه صنعتي اصفهان. ص. 282-276.

نظام‌الاسلامي، علی، یزدان کیوانی و سالار درافشان. 1392. بررسی کاریوتایپ ماهی سنگ‌لیس (Cyprinidae: Garra rufa) در رودخانه سمیرم استان اصفهان. مجموعه مقالات كامل اولين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 26-25 ارديبهشت‌ماه 1392، دانشگاه صنعتي اصفهان. ص. 282-276.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
1392

تحت نظارت وف ایرانی

نظام‌الاسلامي، علی، یزدان کیوانی و سالار درافشان. 1392. بررسی کاریوتایپ ماهی سنگ‌لیس (Cyprinidae: Garra rufa) در رودخانه سمیرم استان اصفهان. مجموعه مقالات كامل اولين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 26-25 ارديبهشت‌ماه 1392، دانشگاه صنعتي اصفهان. ص. 282-276. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی