نصری، منوچهر و يزدان کيوانی. ۱۳۸۶. مقایسه ریخت‌شناسی ماهی لوتک دهان بزرگ و دهان کوچک در حوضه رودخانه کرخه در استان ایلام. خلاصه مقالات دومین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی منطقه غرب کشور. سنندج.

نصری، منوچهر و يزدان کيوانی. ۱۳۸۶. مقایسه ریخت‌شناسی ماهی لوتک دهان بزرگ و دهان کوچک در حوضه رودخانه کرخه در استان ایلام. خلاصه مقالات دومین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی منطقه غرب کشور. سنندج.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
1386

تحت نظارت وف ایرانی

نصری، منوچهر و يزدان کيوانی. ۱۳۸۶. مقایسه ریخت‌شناسی ماهی لوتک دهان بزرگ و دهان کوچک در حوضه رودخانه کرخه در استان ایلام. خلاصه مقالات دومین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی منطقه غرب کشور. سنندج. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی