نصری، منوچهر، سالار درافشان و يزدان کيوانی. ۱۳۸۷. مطالعه کاریولوژیک ماهی لوتک در حوزه رودخانه کرخه در استان ایلام. خلاصه مقالات دهمین کنگره ژنتیک ایران ۱-۳ خردادماه ۱۳۸۷. تهران.

نصری، منوچهر، سالار درافشان و يزدان کيوانی. ۱۳۸۷. مطالعه کاریولوژیک ماهی لوتک در حوزه رودخانه کرخه در استان ایلام. خلاصه مقالات دهمین کنگره ژنتیک ایران ۱-۳ خردادماه ۱۳۸۷. تهران.

Conference Papers
ماه: 
June
سال: 
1387

تحت نظارت وف ایرانی

نصری، منوچهر، سالار درافشان و يزدان کيوانی. ۱۳۸۷. مطالعه کاریولوژیک ماهی لوتک در حوزه رودخانه کرخه در استان ایلام. خلاصه مقالات دهمین کنگره ژنتیک ایران ۱-۳ خردادماه ۱۳۸۷. تهران. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی