موسوی، محمدعلی، یزدان کیوانی و سالار درافشان. 1389. بررسی مقایسه‌ای صفات ریخت‌شناسی جمعیت‌های ماهیشاه‌کولی جنوبی (Alburnus mossulensis) در رودخانه‌های حوضه کارون. خلاصه مقالات شانزدهمین کنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين‌المللي زيست‌شناسي ايران. دانشگاه

موسوی، محمدعلی، یزدان کیوانی و سالار درافشان. 1389. بررسی مقایسه‌ای صفات ریخت‌شناسی جمعیت‌های ماهیشاه‌کولی جنوبی (Alburnus mossulensis) در رودخانه‌های حوضه کارون. خلاصه مقالات شانزدهمین کنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين‌المللي زيست‌شناسي ايران. دانشگاه فردوسی مشهد. 23-25 شهریورماه 1389. ص. 1905.

Conference Papers
ماه: 
August
سال: 
1389

تحت نظارت وف ایرانی

موسوی، محمدعلی، یزدان کیوانی و سالار درافشان. 1389. بررسی مقایسه‌ای صفات ریخت‌شناسی جمعیت‌های ماهیشاه‌کولی جنوبی (Alburnus mossulensis) در رودخانه‌های حوضه کارون. خلاصه مقالات شانزدهمین کنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين‌المللي زيست‌شناسي ايران. دانشگاه | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی