كيوانی، يزدان، نصرالله محبوبی صوفيانی، عيسی ابراهيمي و سعید اسدالله. ۱۳90. بررسی تنوع صفات شمارشی در جمعيت‌های کپوردندان‌ماهی جنوب ايران، Aphanius dispar dispar (Teleostei: Cyprinodontidae). مجله زيست‌‌شناسی ايران، 24(2): 313-318.

كيوانی، يزدان، نصرالله محبوبی صوفيانی، عيسی ابراهيمي و سعید اسدالله. ۱۳90. بررسی تنوع صفات شمارشی در جمعيت‌های کپوردندان‌ماهی جنوب ايران، Aphanius dispar dispar (Teleostei: Cyprinodontidae). مجله زيست‌‌شناسی ايران، 24(2): 313-318.

Journal Papers
ماه: 
Summer
سال: 
1390

تحت نظارت وف ایرانی

كيوانی، يزدان، نصرالله محبوبی صوفيانی، عيسی ابراهيمي و سعید اسدالله. ۱۳90. بررسی تنوع صفات شمارشی در جمعيت‌های کپوردندان‌ماهی جنوب ايران، Aphanius dispar dispar (Teleostei: Cyprinodontidae). مجله زيست‌‌شناسی ايران، 24(2): 313-318. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی