كاظمى، ياسر، محمد رضايى و يزدان كيوانى. 1384. مقايسه كيفى اثر سير و عصاره بابونه و گل ختمى در ترميم ظاهرى زخم‌هاى سطحى ماهى كپور معمولى. پژوهش و سازندگى (امور دام و آبزيان)، 66: 93-97.

كاظمى، ياسر، محمد رضايى و يزدان كيوانى. 1384. مقايسه كيفى اثر سير و عصاره بابونه و گل ختمى در ترميم ظاهرى زخم‌هاى سطحى ماهى كپور معمولى. پژوهش و سازندگى (امور دام و آبزيان)، 66: 93-97.

Journal Papers
ماه: 
Summer
سال: 
1384

تحت نظارت وف ایرانی

كاظمى، ياسر، محمد رضايى و يزدان كيوانى. 1384. مقايسه كيفى اثر سير و عصاره بابونه و گل ختمى در ترميم ظاهرى زخم‌هاى سطحى ماهى كپور معمولى. پژوهش و سازندگى (امور دام و آبزيان)، 66: 93-97. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی