قنبرزاده، مهری، نصرالله محبوبی صوفیانی، یزدان کیوانی، سید امین الله تقوی مطلق. 1392. مطالعه رشد ماهی کوپر (Sparidae: Argyrops spinifer) در آب‌های ساحلی استان بوشهر، خلیج فارس. مجموعه مقالات كامل اولين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 26-25 ارديبهشت‌ماه 1392، دان

قنبرزاده، مهری، نصرالله محبوبی صوفیانی، یزدان کیوانی، سید امین الله تقوی مطلق. 1392. مطالعه رشد ماهی کوپر (Sparidae: Argyrops spinifer) در آب‌های ساحلی استان بوشهر، خلیج فارس. مجموعه مقالات كامل اولين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 26-25 ارديبهشت‌ماه 1392، دانشگاه صنعتي اصفهان. ص. 232-228.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
1392

تحت نظارت وف ایرانی

قنبرزاده، مهری، نصرالله محبوبی صوفیانی، یزدان کیوانی، سید امین الله تقوی مطلق. 1392. مطالعه رشد ماهی کوپر (Sparidae: Argyrops spinifer) در آب‌های ساحلی استان بوشهر، خلیج فارس. مجموعه مقالات كامل اولين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 26-25 ارديبهشت‌ماه 1392، دان | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی