قنبرزاده، مهری، نصرالله محبوبی صوفیانی، یزدان کیوانی، سید امین الله تقوی مطلق. 1392. بررسی عادت غذایی ماهي کوپر (Sparidae: Argyrops spinifer) در ارتباط با فصل، جنسیت و اندازه ماهی در آب‌هاي ساحلي استان بوشهر. مجموعه مقالات كامل اولين کنفرانس ماهي‌شناسی ای

قنبرزاده، مهری، نصرالله محبوبی صوفیانی، یزدان کیوانی، سید امین الله تقوی مطلق. 1392. بررسی عادت غذایی ماهي کوپر (Sparidae: Argyrops spinifer) در ارتباط با فصل، جنسیت و اندازه ماهی در آب‌هاي ساحلي استان بوشهر. مجموعه مقالات كامل اولين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 26-25 ارديبهشت‌ماه 1392، دانشگاه صنعتي اصفهان. ص. 217-222.

Conference Papers
ماه: 
July
سال: 
1392

تحت نظارت وف ایرانی

قنبرزاده، مهری، نصرالله محبوبی صوفیانی، یزدان کیوانی، سید امین الله تقوی مطلق. 1392. بررسی عادت غذایی ماهي کوپر (Sparidae: Argyrops spinifer) در ارتباط با فصل، جنسیت و اندازه ماهی در آب‌هاي ساحلي استان بوشهر. مجموعه مقالات كامل اولين کنفرانس ماهي‌شناسی ای | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی