قصاب شیران، زهرا، سالار درافشان و یزدان کیوانی. 1389. مطالعه تنوع جمعیتی سیچلید ایرانی (Iranocichla hormuzensis) رودخانه مهران و چشمه خورگو. خلاصه مقالات یازدهمین کنگره ژنتیک ایران. دانشگاه شهید بهشتی. 1-3 خردادماه 1389.

قصاب شیران، زهرا، سالار درافشان و یزدان کیوانی. 1389. مطالعه تنوع جمعیتی سیچلید ایرانی (Iranocichla hormuzensis) رودخانه مهران و چشمه خورگو. خلاصه مقالات یازدهمین کنگره ژنتیک ایران. دانشگاه شهید بهشتی. 1-3 خردادماه 1389.

Conference Papers
ماه: 
June
سال: 
1389

تحت نظارت وف ایرانی

قصاب شیران، زهرا، سالار درافشان و یزدان کیوانی. 1389. مطالعه تنوع جمعیتی سیچلید ایرانی (Iranocichla hormuzensis) رودخانه مهران و چشمه خورگو. خلاصه مقالات یازدهمین کنگره ژنتیک ایران. دانشگاه شهید بهشتی. 1-3 خردادماه 1389. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی