قصاب شیران، درافشان و کیوانی. 1392. ارزيابي ساختار ژنتیک جمعیت سیچلید ايراني (Iranocichla hormuzensis) به عنوان تنها گونه بومي از خانواده سیچلیده در ايران، با نشانگر ريزماهواره. تاکسونومی و بیوسیستماتیک. 5(1): 9-16

قصاب شیران، درافشان  و کیوانی. 1392. ارزيابي ساختار ژنتیک جمعیت سیچلید ايراني (Iranocichla hormuzensis) به عنوان تنها گونه بومي از خانواده سیچلیده در ايران، با نشانگر ريزماهواره. تاکسونومی و بیوسیستماتیک. 5(1): 9-16

Journal Papers
ماه: 
Spring
سال: 
1392

تحت نظارت وف ایرانی

قصاب شیران، درافشان و کیوانی. 1392. ارزيابي ساختار ژنتیک جمعیت سیچلید ايراني (Iranocichla hormuzensis) به عنوان تنها گونه بومي از خانواده سیچلیده در ايران، با نشانگر ريزماهواره. تاکسونومی و بیوسیستماتیک. 5(1): 9-16 | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی