فلاح باقري، درافشان، پوركاظمي، كيواني و قاسمي. 1390. بررسی تنوع منطقه کنترلی ژنوم میتوکندریایی (D-loop) در دو تیپ مصبی و تالابی کپور معمولی وحشی Cyprinus carpio حوضه جنوبی دریای خزر با روش PCR-RFLP. ژنتيك نوين. 8(2):213-220.

فلاح باقري، درافشان، پوركاظمي، كيواني و قاسمي. 1390. بررسی تنوع منطقه کنترلی ژنوم میتوکندریایی (D-loop) در دو تیپ مصبی و تالابی کپور معمولی وحشی Cyprinus carpio حوضه جنوبی دریای خزر با روش PCR-RFLP. ژنتيك نوين. 8(2):213-220.

Journal Papers
ماه: 
Summer
سال: 
1390

تحت نظارت وف ایرانی

فلاح باقري، درافشان، پوركاظمي، كيواني و قاسمي. 1390. بررسی تنوع منطقه کنترلی ژنوم میتوکندریایی (D-loop) در دو تیپ مصبی و تالابی کپور معمولی وحشی Cyprinus carpio حوضه جنوبی دریای خزر با روش PCR-RFLP. ژنتيك نوين. 8(2):213-220. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی