صیامي، مسعود، یزدان کیوانی، امیدوار فرهادیان. 1393. پیشینه پردازي طول سیاه‌ماهی ریزفلس (Capoeta damascina) دررودخانه بهشت‌آباد. خلاصه مقالات دومين كنفرانس ماهي‌شناسي ايران، 17-18 ارديبهشت 1393.

صیامي، مسعود، یزدان کیوانی، امیدوار فرهادیان. 1393. پیشینه پردازي طول سیاه‌ماهی ریزفلس (Capoeta damascina) دررودخانه بهشت‌آباد. خلاصه مقالات دومين كنفرانس ماهي‌شناسي ايران، 17-18 ارديبهشت 1393.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
1393

تحت نظارت وف ایرانی

صیامي، مسعود، یزدان کیوانی، امیدوار فرهادیان. 1393. پیشینه پردازي طول سیاه‌ماهی ریزفلس (Capoeta damascina) دررودخانه بهشت‌آباد. خلاصه مقالات دومين كنفرانس ماهي‌شناسي ايران، 17-18 ارديبهشت 1393. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی