سيستماتيك فيلوژنتيكي ماهي‌ها

سيستماتيك فيلوژنتيكي ماهي‌ها

پیش نیازها: 

ندارد

سیاست نمره دهی: 

ميان ترم 8

پايان ترم 12

زمان بندی کلاس: 

يك شنبه‌ها 13/5-15/5

Term: 
ترم‌هاي زوج
Grade: 
Graduate

تحت نظارت وف ایرانی

سيستماتيك فيلوژنتيكي ماهي‌ها | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی