رضوی پور، پریا، سهیل ایگدری، هادی پور باقر، یزدان کیوانی. 1392. مقایسه شکل بدن پنج آرایه از سياه ماهي‌هاي آب های داخلی ایران (Cyprinidae: Capoeta spp.) با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی. مجموعه خلاصه مقالات اولين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 26-25 ارديبهشت‌م

رضوی پور، پریا، سهیل ایگدری، هادی پور باقر، یزدان کیوانی. 1392. مقایسه شکل بدن پنج آرایه از سياه ماهي‌هاي آب های داخلی ایران (Cyprinidae: Capoeta spp.) با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی. مجموعه خلاصه مقالات اولين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 26-25 ارديبهشت‌ماه 1392، دانشگاه صنعتي اصفهان. ص. 51.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
1392

تحت نظارت وف ایرانی

رضوی پور، پریا، سهیل ایگدری، هادی پور باقر، یزدان کیوانی. 1392. مقایسه شکل بدن پنج آرایه از سياه ماهي‌هاي آب های داخلی ایران (Cyprinidae: Capoeta spp.) با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی. مجموعه خلاصه مقالات اولين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 26-25 ارديبهشت‌م | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی