دوپیکر، حكيمه، يزدان کیوانی و محمد شادخواست. 1390. تعیین پیک تخمریزي ماهی بلیزم ( Barbus lacerta Heckel, 1843) بر مبناي تغییرات شاخص گنادوسوماتیک و هپاتوسوماتیک. همایش ملی آبزیان و غذا، آذر ماه 1390 - بوشهر. ص 9.

دوپیکر، حكيمه، يزدان کیوانی و محمد شادخواست. 1390. تعیین پیک تخمریزي ماهی بلیزم ( Barbus lacerta Heckel, 1843) بر مبناي تغییرات شاخص گنادوسوماتیک و هپاتوسوماتیک. همایش ملی آبزیان و غذا، آذر ماه 1390 - بوشهر. ص 9.

Conference Papers
ماه: 
December
سال: 
1390

تحت نظارت وف ایرانی

دوپیکر، حكيمه، يزدان کیوانی و محمد شادخواست. 1390. تعیین پیک تخمریزي ماهی بلیزم ( Barbus lacerta Heckel, 1843) بر مبناي تغییرات شاخص گنادوسوماتیک و هپاتوسوماتیک. همایش ملی آبزیان و غذا، آذر ماه 1390 - بوشهر. ص 9. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی