دوپیکر، حكيمه، يزدان کیوانی و محمد شادخواست. 1390. تعیین الگوي رشد و بررسی ضریب وضعیت در ماهی بلیزم (Barbus lacerta Heckel, 1843). همایش ملی آبزیان و غذا، آذر ماه 1390 - بوشهر. ص 53.

دوپیکر، حكيمه، يزدان کیوانی و محمد شادخواست. 1390. تعیین الگوي رشد و بررسی ضریب وضعیت در ماهی بلیزم (Barbus lacerta Heckel, 1843). همایش ملی آبزیان و غذا، آذر ماه 1390 - بوشهر. ص 53.

Conference Papers
ماه: 
December
سال: 
1390

تحت نظارت وف ایرانی

دوپیکر، حكيمه، يزدان کیوانی و محمد شادخواست. 1390. تعیین الگوي رشد و بررسی ضریب وضعیت در ماهی بلیزم (Barbus lacerta Heckel, 1843). همایش ملی آبزیان و غذا، آذر ماه 1390 - بوشهر. ص 53. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی