نهمین كنفرانس ماهي شناسي ايران

نهمین كنفرانس ماهي شناسي ايران در شهریورماه ۱۴۰۰ در دانشگاه گیلان با حضور بيش از 120 ماهي شناس و متخصص علوم شيلاتي كشور برگزار خواهد شد

تحت نظارت وف ایرانی

نهمین كنفرانس ماهي شناسي ايران | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی