درافشان، سالار، یزدان کیوانی، نرگس خیامیم. ۱۳۸7. مقایسه مورفومتریک و مریستیک دیپلویید و تریپلویید قزل‌آلای رنگین کمان. خلاصه مقالات دهمین کنگره ژنتیک ایران. ۱-۳ خردادماه ۱۳۸۷. تهران.

درافشان، سالار، یزدان کیوانی، نرگس خیامیم. ۱۳۸7. مقایسه مورفومتریک و مریستیک دیپلویید و تریپلویید قزل‌آلای رنگین کمان. خلاصه مقالات دهمین کنگره ژنتیک ایران. ۱-۳ خردادماه ۱۳۸۷. تهران.

Conference Papers
ماه: 
June
سال: 
1387

تحت نظارت وف ایرانی

درافشان، سالار، یزدان کیوانی، نرگس خیامیم. ۱۳۸7. مقایسه مورفومتریک و مریستیک دیپلویید و تریپلویید قزل‌آلای رنگین کمان. خلاصه مقالات دهمین کنگره ژنتیک ایران. ۱-۳ خردادماه ۱۳۸۷. تهران. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی