درافشان، سالار، محمدرضا کلباسی و يزدان کيوانی. ۱۳۸6. مقایسه مورفومتریک و مریستیک دیپلویید و تریپلویید قزل‌آلای رنگین کمان. خلاصه مقالات دومین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی منطقه غرب کشور. سنندج.

درافشان، سالار، محمدرضا کلباسی و يزدان کيوانی. ۱۳۸6. مقایسه مورفومتریک و مریستیک دیپلویید و تریپلویید قزل‌آلای رنگین کمان. خلاصه مقالات دومین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی منطقه غرب کشور. سنندج.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
1386

تحت نظارت وف ایرانی

درافشان، سالار، محمدرضا کلباسی و يزدان کيوانی. ۱۳۸6. مقایسه مورفومتریک و مریستیک دیپلویید و تریپلویید قزل‌آلای رنگین کمان. خلاصه مقالات دومین همایش منطقه‌ای یافته‌های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی منطقه غرب کشور. سنندج. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی