دانشور، احسان و یزدان کیوانی. 1389. بررسی بیولوژی تولیدمثل سیچلاید ایرانی (Iranocichla hormuzensis). خلاصه مقالات شانزدهمین کنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين‌المللي زيست‌شناسي ايران. دانشگاه فردوسی مشهد. 23-25 شهریورماه 1389. ص. 865.

دانشور، احسان و یزدان کیوانی. 1389. بررسی بیولوژی تولیدمثل سیچلاید ایرانی (Iranocichla hormuzensis). خلاصه مقالات شانزدهمین کنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين‌المللي زيست‌شناسي ايران. دانشگاه فردوسی مشهد. 23-25 شهریورماه 1389. ص. 865.

Conference Papers
ماه: 
August
سال: 
1389

تحت نظارت وف ایرانی

دانشور، احسان و یزدان کیوانی. 1389. بررسی بیولوژی تولیدمثل سیچلاید ایرانی (Iranocichla hormuzensis). خلاصه مقالات شانزدهمین کنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين‌المللي زيست‌شناسي ايران. دانشگاه فردوسی مشهد. 23-25 شهریورماه 1389. ص. 865. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی