خلجی، مهتاب ، پرستو رزم آرا، شهره امینی، جعفر سرخوش، محبوبه بادکان، يزدان كيواني.. 1392. مقایسه خصوصیات مورفومتریک و مریستیک کپوردندان‌ماهی سد 15 خرداد (Aphanius sp. Cyprinodontidae:) و کپوردندان‌ماهی تالاب گندمان (A. vladykovi). مجموعه خلاصه مقالات اولين

خلجی، مهتاب ، پرستو رزم آرا، شهره امینی، جعفر سرخوش، محبوبه بادکان، يزدان كيواني.. 1392. مقایسه خصوصیات مورفومتریک و مریستیک کپوردندان‌ماهی سد 15 خرداد (Aphanius sp. Cyprinodontidae:) و کپوردندان‌ماهی تالاب گندمان (A. vladykovi). مجموعه خلاصه مقالات اولين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 26-25 ارديبهشت‌ماه 1392، دانشگاه صنعتي اصفهان. ص.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
1392

تحت نظارت وف ایرانی

خلجی، مهتاب ، پرستو رزم آرا، شهره امینی، جعفر سرخوش، محبوبه بادکان، يزدان كيواني.. 1392. مقایسه خصوصیات مورفومتریک و مریستیک کپوردندان‌ماهی سد 15 خرداد (Aphanius sp. Cyprinodontidae:) و کپوردندان‌ماهی تالاب گندمان (A. vladykovi). مجموعه خلاصه مقالات اولين | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی