خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1388. مقايسه سيست‌هاي Artemia uromia و Artemia franciscana و Ceriodaphnia quadrangula بعنوان غذاي زنده مهم در صنعت آبزي پروري. خلاصه مقالات پنجمین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم کشاو

خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1388. مقايسه سيست‌هاي Artemia uromia و Artemia franciscana و Ceriodaphnia quadrangula بعنوان غذاي زنده مهم در صنعت آبزي پروري. خلاصه مقالات پنجمین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور. دانشگاه گیلان. 15-16 اردیبهشت‌ماه 1388. ص. 202.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
1388

تحت نظارت وف ایرانی

خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1388. مقايسه سيست‌هاي Artemia uromia و Artemia franciscana و Ceriodaphnia quadrangula بعنوان غذاي زنده مهم در صنعت آبزي پروري. خلاصه مقالات پنجمین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم کشاو | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی