خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1388. معرفي گامارس بعنوان غذاي زنده مناسب در صنعت پرورش ماهي سردآبي قزل آلاي رنگين كمان..خلاصه مقالات نخستین همایش ملی ماهیان سردابی. تنکابن. 22-24 اردیبهشت‌ماه 1388. ص. 13.

خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1388. معرفي گامارس بعنوان غذاي زنده مناسب در صنعت پرورش ماهي سردآبي قزل آلاي رنگين كمان..خلاصه مقالات نخستین همایش ملی ماهیان سردابی. تنکابن. 22-24 اردیبهشت‌ماه 1388. ص. 13.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
1388

تحت نظارت وف ایرانی

خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1388. معرفي گامارس بعنوان غذاي زنده مناسب در صنعت پرورش ماهي سردآبي قزل آلاي رنگين كمان..خلاصه مقالات نخستین همایش ملی ماهیان سردابی. تنکابن. 22-24 اردیبهشت‌ماه 1388. ص. 13. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی