خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1388. تعيين اپتيمم رزيم نوري براي رشد و توليد آنتن منشعب آب شيرين quadrangula Ceriodaphnia بعنوان غذاي زنده در صنعت پرورش لارو ماهيان. خلاصه مقالات نخستین همایش ملی ماهیان سردابی. تنکابن.

خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1388. تعيين اپتيمم رزيم نوري براي رشد و توليد آنتن منشعب آب شيرين quadrangula Ceriodaphnia بعنوان غذاي زنده در صنعت پرورش لارو ماهيان. خلاصه مقالات نخستین همایش ملی ماهیان سردابی. تنکابن. 22-24 اردیبهشت‌ماه 1388. ص. 12.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
1388

تحت نظارت وف ایرانی

خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1388. تعيين اپتيمم رزيم نوري براي رشد و توليد آنتن منشعب آب شيرين quadrangula Ceriodaphnia بعنوان غذاي زنده در صنعت پرورش لارو ماهيان. خلاصه مقالات نخستین همایش ملی ماهیان سردابی. تنکابن. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی