خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1388. تعيين اپتيمم دماي بهينه براي رشد و پرورش آنتن منشعب آب شيرين سريودافني كوادرانگولا Ceriodaphia quadrangula بعنوان غذاي زنده در صنعت آبزي پروري. خلاصه مقالات همایش سراسری کشاورزی

خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1388. تعيين اپتيمم دماي بهينه براي رشد و پرورش آنتن منشعب آب شيرين سريودافني كوادرانگولا Ceriodaphia quadrangula بعنوان غذاي زنده در صنعت آبزي پروري. خلاصه مقالات همایش سراسری کشاورزی پاک. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 5-6 خردادماه 1388. ص. 26.

Conference Papers
ماه: 
June
سال: 
1388

تحت نظارت وف ایرانی

خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1388. تعيين اپتيمم دماي بهينه براي رشد و پرورش آنتن منشعب آب شيرين سريودافني كوادرانگولا Ceriodaphia quadrangula بعنوان غذاي زنده در صنعت آبزي پروري. خلاصه مقالات همایش سراسری کشاورزی | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی