خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1388. تاثير جيره هاي غذايي بر روي خصوصيات مورفومتريك آنتن منشعب آب شيرين Ceriodaphia quadrangula . خلاصه مقالات نخستین همایش ملی ماهیان سردابی. تنکابن. 22-24 اردیبهشت‌ماه 1388. ص. 35.

خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1388. تاثير جيره هاي غذايي بر روي خصوصيات مورفومتريك آنتن منشعب آب شيرين Ceriodaphia quadrangula . خلاصه مقالات نخستین همایش ملی ماهیان سردابی. تنکابن. 22-24 اردیبهشت‌ماه 1388. ص. 35.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
1388

تحت نظارت وف ایرانی

خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1388. تاثير جيره هاي غذايي بر روي خصوصيات مورفومتريك آنتن منشعب آب شيرين Ceriodaphia quadrangula . خلاصه مقالات نخستین همایش ملی ماهیان سردابی. تنکابن. 22-24 اردیبهشت‌ماه 1388. ص. 35. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی