خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1388. بررسي ميزان رشد جمعيت آنتن منشعب آب شيرين Ceriodaphnia quadrangula تغذيه شده با غلظت هاي مختلف جلبك سبز Scenedesmus quadricauda. خلاصه مقالات پنجمین همایش علمی پژوهشی دانشجویان ع

خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1388. بررسي ميزان رشد جمعيت آنتن منشعب آب شيرين Ceriodaphnia quadrangula تغذيه شده با غلظت هاي مختلف جلبك سبز Scenedesmus quadricauda. خلاصه مقالات پنجمین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور. دانشگاه گیلان. 15-16 اردیبهشت‌ماه 1388. ص. 205.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
1388

تحت نظارت وف ایرانی

خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1388. بررسي ميزان رشد جمعيت آنتن منشعب آب شيرين Ceriodaphnia quadrangula تغذيه شده با غلظت هاي مختلف جلبك سبز Scenedesmus quadricauda. خلاصه مقالات پنجمین همایش علمی پژوهشی دانشجویان ع | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی