خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1387. تاثير جيره هاي غذايي مختلف برروي تراكم و رشد جمعيت آنتن منشعب آب شيرين Ceriodaphnia quadrangular. خلاصه مقالات سومین همایش یافته‌های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور). دانشگاه کرد

خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1387. تاثير جيره هاي غذايي مختلف برروي تراكم و رشد جمعيت آنتن منشعب آب شيرين Ceriodaphnia quadrangular. خلاصه مقالات سومین همایش یافته‌های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور). دانشگاه کردستان. سنندج. 14-15 اسفندماه 1387.

Conference Papers
ماه: 
March
سال: 
1387

تحت نظارت وف ایرانی

خانجانی، محمدحسین، امیدوار فرهادیان، یزدان کیوانی و عیسی ابراهیمی. 1387. تاثير جيره هاي غذايي مختلف برروي تراكم و رشد جمعيت آنتن منشعب آب شيرين Ceriodaphnia quadrangular. خلاصه مقالات سومین همایش یافته‌های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور). دانشگاه کرد | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی